Podmínky soutěže “Soutěž o výherní poukaz WETYZO v hodnotě 2000 Kč”

Soutěž není žádným způsobem spojená se společností Facebook, není jí organizována ani podporována. Informace o účastnících soutěže nejsou poskytovány společnosti Facebook, ale společnosti Wetyzo, s.r.o. Horní 729/31, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, jako správci stránky @wetyzo na sociální síti Facebook. Informace získané od účastníků soutěže budou použity výhradně pro účely dané soutěže. Za obsah soutěže není odpovědná společnost Facebook, ale výhradně její pořadatel.

  1. Pořadatelem soutěže s názvem “Soutěž o výherní poukaz WETYZO v hodnotě 2000 Kč

(dále jen „soutěž“) je:

Wetyzo, s.r.o. Horní 729/31, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

  1. Termín a místo konání

Soutěž probíhá od 27.10. 2023 do 10.11. 2023 prostřednictvím sociální sítě Facebook na reklamním účtu stránky @Wetyzo

  1. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem může být pouze fyzická osoba starší než 18 let s adresou

pro doručování na území České nebo Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).

Podmínky účasti v soutěži jsou následovné:

Soutěž je rozdělena do dvou částí.

V první části se soutěžící zapojí do soutěže, pokud v čase konání soutěže vyplní formulář u reklamního postu na facebookovém profile @wetyzo. Po skončení soutěže vylosujeme 20 účastníků, od kterých jsme obdrželi vyplněný formulář a budeme je emailem kontaktovat. Těchto 20 účastníků se bude moct zapojit do druhé části soutěže. Bude jim zaslán vzorek WETYZO kolagen beauty drinku a jejich úkolem bude natočit tzv. „Taste test“ nebo-li video, kde ohodnotí, jak jim wetyzo kolagen chutnal. Do mailu jim také zašleme vzor, jak by video mělo vypadat.

Podmínky pro Taste test video:

  1. Délka videa - max 30 sec.
  2. Posouzení chuti 
  3. Posouzení rozpustnosti
  4. Říct jestli by ho doporučili ostatním nebo ne 

 

Další podmínky:

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj výslovný souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn použít bezplatně jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizované a zveřejňované výše uvedeným způsobem podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy výherců, projevy osobní povahy, podobizny, ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže, v souladu a v rozsahu s §12 a násl. zákona 540/1964 Sb. – Občanský zákoník v platném znění.

Účast v soutěži, zpracování osobních údajů a šíření projevů osobnostní povahy

a účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže vyslovuje souhlas s těmito pravidly.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní a/nebo soudní cestou.

  1. Vyhodnocení soutěže a výhra

Posouzení splnění podmínek účasti v soutěži je při každém soutěžícím výhradně v kompetenci pořadatele. Výherce musí splnit podmínky soutěže.

Výběr výherců se uskuteční bez přítomnosti veřejnosti. Výhercem se stane ten, kdo natočí nejlepší video “Taste test”. Počet výher je omezen na 1. Výhru pro výherce 1x výherní poukaz WETYZO v hodnotě 2000 Kč. Výherce bude kontaktován emailem.

  1. Osobní údaje

Soutěžící svojí účasti uděluje pořadateli jako provoznímu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, emailová adresa a telefonický kontakt během celé doby trvání soutěže, a to na účel provozování soutěže (napr. Realizace soutěže, odevzdání a převzetí výhry).

Pořadatel tímto vyhlašuje, že osobní údaje použije výhradně na výše uvedené účely. Osobní údaje nebudou zveřejňovány a dále využívany.

  1. Závěrečná ustanovení

Soutěžící svou účastí v Soutěži uděluje Pořadateli souhlas se zněním těchto Pravidel.

Soutěžícímu nevzniká právní nárok na poskytnutí Výhry a Soutěžící není oprávněn požadovat od Pořadatele namísto Výhry jakékoli alternativní plnění. Zároveň Soutěžící není povinen Výhru přijmout.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru jinou výhrou srovnatelného typu

a hodnoty a změnit podmínky předání Výhry.

Pořadatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která Soutěžícímu vznikla v důsledku účasti na Soutěži nebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zařízení a sítí potřebných

na průběh Soutěže a účast v ní.

Pravidla soutěže budou k dispozici na síti Facebook na stránce Wetyzo.cz